बंद

    २६.१२.२०१९: : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ येथे राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेचे.