बंद

  घोषणा ( सामान्य)

  घोषणा ( सामान्य)
  शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
  कार्यालयीन आदेश : राज्यपाल सचिव व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील विविध पदांना सुधारीत ग्रेडवेतन व वेतन श्रेणी देणे बाबत

  कार्यालयीन आदेश : राज्यपाल सचिव व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील विविध पदांना सुधारीत ग्रेडवेतन व वेतन श्रेणी देणे बाबत

  14/08/2020 31/12/2021 पहा (154 KB)
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सन २०२०-२०२१ करीता निर्देश

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सन २०२०-२०२१ करीता निर्देश.

  01/03/2020 31/03/2021 पहा (473 KB)

  संग्रहित