बंद

    नॅब या संस्थे व्दारे आयोजित अंध व्यक्तिंच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय ध्वजदिनाचे उदघाटन राज्यपाल यांच्या हस्ते राजभवन, मुंबई येथे पार पडले.