बंद

  राज्यपालांच्या अधिसूचना

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  राज्यपालांच्या अधिसूचना
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  राजपत्र दि. 30 ऑक्टोबर 2014 : विविध राज्यअधिनियमांमध्ये फेरबदल.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  राजपत्र दि. 14 ऑगस्ट 2014 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये वनरक्षक पद समाविष्ठ करणे.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(64 KB)
  राजपत्र दि. 09 जून 2014 : महाराष्ट्र राज्यलोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग) कायदा 2001 मध्ये सुधारणा.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(63 KB)
  राजपत्र दि. 19 ऑगस्ट 2014 : महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 1997 आणि भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये फेरबदल – गौण वनोत्पादनांच्या व्याखेत बदल.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(70 KB)
  अधिसूचना दि. २३ फेब्रुवारी२०१७ – वन हक्क अधिनियम २००६ च्या कलम क 3 मध्ये गोदामे, वखारी, शीतगृहे आणि हाट यांच्या अंतर्भाव.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(543 KB)
  Corrigendum to the Notification dated 18th May 2020 published on 2 June 2020 02/06/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(309 KB)
  Notification dated 18th May 2020 – Provision for Appeal in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 18/05/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(160 KB)
  राजपत्र दि. १३ मार्च २०२०: एमडीबी अध्यक्षांचा राजीनामा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(86 KB)
  राजपत्र दि. 29 ऑगस्ट 2019 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 ची अधिसुचना आणि तदनंतरच्या अधिसूचनामध्ये सुधारणा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(66 KB)