बंद

  कायदे, अधिसूचना, इतर विभागांचे शासन निर्णय

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  कायदे, अधिसूचना, इतर विभागांचे शासन निर्णय
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जिल्हे यांचे जनगणना निर्देशक 16/12/2019 Selected Census Indicators for Scheduled Area districts
  महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण आणि आंशिक अनुसूचित भाग असलेले तालुके
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(17 KB)
  राज्य आदिवासी सल्लागार परिषद पुनर्घाटन – आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय दि. ४ फेब्रुवारी २०१६
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(70 KB)
  अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादना बाबत महसूल आणि वन विभागाच्या सुचना, दि. १० डिसेंबर १९९७ चे परिपत्रक
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  भूसंपादन कायद्यातील नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – कलम ४१ आणि ४२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  सक्सेना अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  पेसा नुसार विविध कायद्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांवर इएनव्हीआरओ अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(626 KB)
  महसूल व वन विभाग अधिसूचना दि. २८ सप्टेंबर १९९८ – मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम, १९५५ मध्ये सुधारणा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(237 KB)
  अधिसूचना दि. २५ जून २०१४ – महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा – कलम ५४-१अ अंतर्भूत करणे बाबत
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(65 KB)
  अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे पत्र दि. १८ जुलै २०१४ – वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत अपिलातील प्रकरणे पुन्हा हाती घेण्याबाबत
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(154 KB)
  नियोजन विभाग शासन निर्णय दि. १ ऑगस्ट २०१६ – नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय दि. २१ ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुधारणा – महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत गौण वनोपजांचा उपभोग घेण्यासाठी बीज भांडवल म्हणून एकवेळचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(646 KB)