बंद

    राज्यपालांचे खाजगी सचिव

    मा. राज्यपालांचे खाजगी सचिव मा. राज्यपाल महोदयांचा पत्रव्यवहार पाहतात. तसेच मा. राज्यपालांकडे येणा-या व त्यांचेकडून जाणा-या नस्तींची नोंद ठेवतात. मा. राज्यपालांना लघुलेखनिक म्हणूनमदत करतात, तसेच त्यांची खाजगी स्वरुपाची कामे करतात.