बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  अधिसूचना दि. २५ जून २०१४ – महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा – कलम ५४-१अ अंतर्भूत करणे बाबत
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(65 KB)
  महसूल व वन विभाग अधिसूचना दि. २८ सप्टेंबर १९९८ – मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम, १९५५ मध्ये सुधारणा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(237 KB)
  पेसा नुसार विविध कायद्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांवर इएनव्हीआरओ अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(626 KB)
  सक्सेना अहवाल
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जिल्हे यांचे जनगणना निर्देशक 16/12/2019 Selected Census Indicators for Scheduled Area districts
  भूसंपादन कायद्यातील नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – कलम ४१ आणि ४२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादना बाबत महसूल आणि वन विभागाच्या सुचना, दि. १० डिसेंबर १९९७ चे परिपत्रक
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(939 KB)
  महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(70 KB)
  कातकरी समोरील सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  टीआयएसएस मुंबईतर्फे आदिवासी उपयोजनावर निदान अभ्यास
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(3 MB)
  राज्यपालांचे सचिवालय
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(279 KB)
  राज्यपालांचा परिवार
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(152 KB)