बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  वाहन क्रमांक MH-01-AP-2310 आणि चारचाकी वाहनांचे सुटे भाग लिलावाद्वारे विक्री करणे बाबत.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(690 KB)
  राज्यपाल सचिव कार्यालयाद्वारे लिलावाने विक्री करण्यात येणाऱ्या दोन मोटार सायकलींच्या खरेदीकरिता निविदा सादर करणे बाबत…
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(643 KB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१८-२०१९
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(4 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१९-२०२०
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(4 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१६-२०१७
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१७-२०१८
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(2 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१५-२०१६
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१४-२०१५
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१३-२०१४
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१२-२०१३
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०११-२०१२
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २०१०-२०११
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)