Close

    15.03.2021 : Governor presided the maiden General Council meeting of HSNC Cluster University

    एचएसएनसी समूह विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण परिषदेची बैठक राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न