बंद

    काही विवक्षित पदे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक उमेदवारांकरिता राखून ठेवण्याबाबत

    शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
    काही विवक्षित पदे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक उमेदवारांकरिता राखून ठेवण्याबाबत

    पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ अंतर्गत महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची अधिसूचना – दि. ९ जून २०१४

    09/06/2014 01/11/2019 पहा (22 KB)