बंद

    सन २०१8 च्या तुकडीतील सात परिविक्षाधीन भा. प्र. से. अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली.