बंद

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. ३१ मार्च २०१५ – अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) बाांबू कापणी व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करुन योग्य तो निर्णय घेणेबाबत

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. ३१ मार्च २०१५ – अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) बाांबू कापणी व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करुन योग्य तो निर्णय घेणेबाबत
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. ३१ मार्च २०१५ – अनुसुचित क्षेत्रातील (पेसा) बाांबू कापणी व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करुन योग्य तो निर्णय घेणेबाबत
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(195 KB)