बंद

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १९ मे २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) गाव घोषित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेबाबत

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १९ मे २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) गाव घोषित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेबाबत
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १९ मे २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) गाव घोषित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेबाबत
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(396 KB)