बंद

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. २३ नोव्हेंबर २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील बाांबू कापणी व विक्री प्रक्रिया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. २३ नोव्हेंबर २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील बाांबू कापणी व विक्री प्रक्रिया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. २३ नोव्हेंबर २०१५ – अनुसूचित क्षेत्रातील बाांबू कापणी व विक्री प्रक्रिया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(291 KB)