बंद

    अधिसूचना दि.२७ फेब्रवारी २०१७ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा -जनजाति उप योजना ऐवजी आदिवासी घटक कार्यक्रम.

    अधिसूचना दि.२७ फेब्रवारी २०१७ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा -जनजाति उप योजना ऐवजी आदिवासी घटक कार्यक्रम.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    अधिसूचना दि.२७ फेब्रवारी २०१७ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा -जनजाति उप योजना ऐवजी आदिवासी घटक कार्यक्रम.
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(658 KB)