बंद

  राज्यपालांचे सचिवालय

  राज्यपालांचे सचिवालय
  परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
  छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सुशिल मोरे कार्यालय अधीक्षक
  छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती लता मेहता लेखा अधिकारी ao[dot]rb-mh[at]nic[dot]in 23632343
  छायाचित्र उपलब्ध नाही महेंद्र शंकर आचारे सहायक लेखाधिकारी
  छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती अर्चना प्रसाद गायकवाड. निवड श्रेणी लघुलेखिका stenohg1[dot]rb-mh[at]nic[dot]in 23632343