Skip Navigation Linksमुख्य पृष्ठ > मा.राज्यपाल यांच्या जबाबदा-या

मा.राज्यपाल यांच्या जबाबदा-या [परत जा] छापाprintराज्यपालांच्या अधिसूचना

 1. अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ - महाराष्ट्र महसूल संहिता - १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा - शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही. .
 2. अधिसूचना दि. ९ मे २०१७ - महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२ अ मध्येच फेरबदल- ग्रामसभा अनुसूचित क्षेत्रांतील गायरान जमिनी जतन, सुरक्षित आणि व्यवस्थापन करण्यास सक्षम.
 3. अधिसूचना दि.२७ फेब्रवारी २०१७ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा -जनजाति उप योजना ऐवजी आदिवासी घटक कार्यक्रम.
 4. अधिसूचना दि. २३ फेब्रुवारी२०१७ - वन हक्क अधिनियम २००६ च्या कलम क 3 मध्ये गोदामे, वखारी, शीतगृहे आणि हाट यांच्या अंतर्भाव.
 5. अधिसूचना दि. २३ नोव्हेंबर २०१६ - राजपत्र दि.जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये गृह विभागातील पोलीस पाटील पद समाविष्ट करणे.
 6. अधिसूचना दि. ५ नोव्हेंबर २०१६ - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये फेरबदल - अंगणवाडयातील ७ महिन्यापेक्षा अधिक आणि ६ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना अंडी पुरविणे आणि गरम शिजवलेले अन्न देणे.
 7. अधिसूचना दि. १५ ऑक्टोबर २०१६ - महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादन मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ यातील फेरबदल गौण वनोत्पादनाबाबत सर्व निर्णय ग्रामसभा किंवा तिची समिती घेईल.
 8. राजपत्र दि. 9 ऑगस्ट 2016: राजपत्र दि ९ जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये आदिवासी विकास विभागातील स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर आणि कामाठी पदे समाविष्ट करणे.
 9. राजपत्र दि.१४ जून २०१६ - महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा
 10. राजपत्र दि. १३ एप्रिल २०१६ - राजपत्र दि.३० ऑक्टोबर २०१४ मध्ये फेरबदल - जनजाति उप योजना निधी ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याबाबत.
 11. राजपत्र दि. 3 जून 2015: राजपत्र दि. 9 जून 201४ च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये वन निरीक्षकपद समाविष्ट करणे.
 12. राजपत्र दि. 9 जानेवारी 2015: महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांमधील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) सुधारणा व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम १९९७ च्या कलम ४ पोटकलम (१) मध्ये परंतुक अंतर्भूत करणे.
 13. राजपत्र दि. 31 ऑक्टोबर 2014 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये कोतवाल पद समाविष्ट करणे.
 14. राजपत्र दि. 30 ऑक्टोबर 2014 : विविध राज्यअधिनियमांमध्ये फेरबदल.
 15. राजपत्र दि. 19 ऑगस्ट 2014 : महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 1997 आणि भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्ये फेरबदल - गौण वनोत्पादनांच्या व्याखेत बदल.
 16. राजपत्र दि. 14 ऑगस्ट 2014 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये वनरक्षक पद समाविष्ठ करणे.
 17. राजपत्र दि. 09 जून 2014 : महाराष्ट्र राज्यलोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग) कायदा 2001 मध्ये सुधारणा.

Acts, Notifications, Government Resolutions of Other Departments

Reports